UYkuSorunlari Salkl Bir Uyku çin Uyku Apne, Uykusuzluk, uyuyamama, uyku sorunlar
Sirkadyen Ritim Uyku Bozukluklarý
Yaþlýlarda Uyku ve Uyku Bozukluklarý
Horlama Testi
Saðlýklý Uyku Nasýl Olmalý?
Kaliteli Bir Uyku Ýçin Öneriler
Huzursuz Bacak Sendromu
Periyodik Kol-Bacak Hareketleri
Çocuklarda Basit Uyku Sorunlarý ve Çözüm Yollarý
Uyku Apne Sendromu
Parasomniler
Uykusuzluk (Insomnia)
Taný Nasýl Konulur
Uyku Laboratuvarý Hakkýnda
Narkolepsi
Gndz Uykululuk Testi
Uyku Bozukluu Belirtileri
Bilimsel Yaynlar
Bizimle letiim Kurun
NPiSTANBUL Uyku Laboratuvar

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacak sendromu toplumda % 5-10 oranýnda gözükür.

Huzursuz bacak sendromunun esas özellikleri þunlardýr: 1) Daha çok bacaklarda olmak üzere vücudun deðiþik kýsýmlarýnda uyuþukluk, karýncalanma ya da huzursuzluk nedeniyle bacaklarýn hareket ettirilmesiyle ilgili yoðun bir ihtiyaç duyulmasý ve hareket etmek için zorlanmak; 2) Bu belirtilerin istirahat halinde (örneðin yatarken ya da otururken) daha da artmasý; 3) Hareket ettirerek (örneðin yürümeyle ya da bacaklarý germeyle) geçici de olsa rahatlama olmasý; 4) Bu durumun akþam ya da gece boyunca daha da artmasý.

Huzursuz bacak sendromunda genellikle pozitif aile öyküsü vardýr. Birinci derece yakýnlarýnda Huzursuz bacak sendromu olan kiþilerde ayný hastalýðýn bulunma riski olmayanlara göre 3-5 kat daha fazladýr. Sebebi tam anlaþýlamayan vakalarda aile öyküsü oraný % 50 dir. 35 yaþýndan önce baþlayan vakalarda pozitif aile öyküsü oraný daha yüksektir. Dopamin üzerinden etki eden ilaçlara en azýndan baþlangýçta tedavi cevabý oldukça iyidir. Bu kiþilerde çoðunlukla peryodik bacak hareketleri de uyku sýrasýnda ortaya çýkabilir. Bununla birlikte peryodik bacak hareketleri baþka durumlarda ve yaþlýlarda da görülebilir.

Huzursuz bacak sendromunun gidiþi baþlangýç yaþýna baðlýdýr. 50 yaþýn altýndaki kiþilerde baþlangýç sinsidir. 50 yaþýn üzerindekilerde ise genellikle ani baþlar ve daha ciddidir. Bazý hastalarda düzelmeler ve ardýndan alevlenmeler olabilir. Hastalarda belirgin uykusuzluk olur (% 90) ve buna baðlý olarak nadir de olsa gündüz uyuklamalarý görülebilir. Fizik ve nörolojik muayene genellikle normaldir. Demir eksikliði özellikle huzursuz bacak belirtileri olan kadýnlarda görülebilir. Geç baþlayan durumlarda demir eksikliði, böbrek hastalýklarý ve nöropatiler sýktýr.

Kadýnlarda huzursuz bacak sendromu oraný daha yüksektir. Demir eksikliðinin kadýnlarda daha sýk olmasý ve gebelik huzursuz bacak için bu yüksekliði açýklar.

Huzursuz bacak sendromunun birincil olduðu vakalarda pozitif aile öyküsü vardýr. Ýkincil durumlarda daha çok demir eksikliði, üremi, böbrek hastalýklarý, nöropatiler akla gelmelidir. Bazý ilaçlar (antidepresanlar, lityum, antipsikotikler, bulantý giderici bazý ilaçlar, antihistaminik ilaçlar, kalsiyum kanal blokerleri huzursuz bacak sendromuna neden olabilir ya da varsa artýþa yol açabilir. Alkol, kafeinli içecekler, sigara ve çikolata da belirtilerde artýþa yol açabilir.

Belirtilerin tanýmlanma biçimi hastadan hastaya deðiþir. Örneðin bacaklarda gerginlik, uyuþma, aðrý, yanma hissi gibi hissedilebilir. Genellikle bu hisler bacaklarýn derisinde deðil kemik ya da derin yapýlarda ortaya çýkar.

Bacaklardaki huzursuzluk hissi uyanýkken de olabilir. Bu kiþiler bacaklarýný uzun süre sabit tutamazlar ve sürekli olarak kýmýldatmak ya da hareket etmek ihtiyacý hissederler. Genellikle istem dýþý silkmeler þeklinde kendini gösterir. Sosyal ortamlarda, toplantýlarda ya da bunlara benzer durumlarda kontrolsüz bir þekilde ortaya çýkabilir. Bazen bir bacakta bazen diðer bacakta bazen de her iki bacakta olabilir. 15-30 saniye aralýklarla tekrarlayabilir. Kiþi bu hareketleri bilinçli olarak bastýrabilir ya da yürümekle bacaklarý hareket ettirmeyle engelleyebilir. Ancak bir süre sonra tekrar baþlar. Rahatlama sürelerinin az olmasý durumun daha ciddi olduðu anlamýna gelir.

Huzursuz bacak sendromunun tedavisi bir uzman tarafýndan yürütülmelidir.

Prof. Dr. Mehmet Yücel Aðargün
Son gncelleme: 2007-09-18 13:57:18
Bilgilendirici Siteler: www.PsikiyatrideQEEG.com
www.mcaturk.com www.PsikiyatrideTMU.com
www.npistanbul.com www.e-demans.com
www.ider.org www.e-panik.com
 

Bu site, NPiSTANBUL Nropsikiyatri Hastanesi uzmanlarnn katklaryla oluturulmutur.
2007 NPiSTANBUL
Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretilerinin/hastalarn hekimleriyle mevcut ilikilerini ikame etmek zere deil, desteklemek zere tasarlanmtr. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danmann yerine gemez.